Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Po co nam dobre media

W okresie międzywojennym wychodziło łącznie 1105 tytułów prasy katolickiej, w tym ok. 300 publicystycznych i popularnych, wiele periodyków teologicznych, wewnątrzkościelnych informatorów, biuletynów urzędowych, pism sodalicji i stowarzyszeń katolickich, przewodników, okólników i pism parafialnych.

Prasa katolicka to jeden z fenomenów II Rzeczypospolitej. Wychodząc z mroków zaborów z niewielką liczbą tytułów, brakiem doświadczonej kadry i zasobów finansowych, przez 20 lat niepodległości potrafiła wybić się na znaczący segment ogólnopolskiego rynku prasowego, skutecznie blokując wpływy ideologii socjalistycznych i liberalnych na szerokie rzesze Polaków. A zaszczepione przez nią wartości dobrze przygotowały Naród do przetrwania dwóch zwalczających Kościół katolicki i polskość totalitaryzmów – niemieckiego nazizmu i rosyjskiego komunizmu.

Prasa kształtująca pokolenia

– Ojciec mój, chociaż zwyczajny gospodarz, prenumerował „Rycerza Niepokalanej” i kupował co roku gospodarski kalendarz z rozmaitymi powieściami. Ja się w czytaniu tych pism bardzo zakochałem. Czytałem każdy numer – wspomina ks. abp Ignacy Tokarczuk, niezłomny metropolita przemyski, pytany o klimat, w jakim rodziło się na Kresach jego powołanie kapłańskie.

– Potem, kiedy byłem już w gimnazjum, za swoje zarobione lekcjami grosze sam prenumerowałem „Mały Dziennik” i codziennie czytałem. To zamiłowanie stopniowo wzrastało – opowiada.

O wpływie lektury „Rycerza Niepokalanej” na powołanie bł. ks. Jerzego Popiełuszki mówi jego rodzina, wskazując, że jako mały chłopiec odwiedzał często babcię Mariannę Gniedziejko, u której zaczytywał się znalezionymi numerami „Rycerza Niepokalanej”.

Herosi katolickich mediów

Za początki prasy katolickiej w Polsce należy uznać „Kuriera Polskiego” i „Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów” wydawane w pierwszej połowie XVIII wieku przez pijarów. Te i inne inicjatywy wydawnicze z czasów I Rzeczypospolitej nie przetrwały jednak zaborów i niepodległości Polski doczekały się tylko nieliczne pisma założone pod koniec XIX i na początku XX wieku, takie jak np. „Katolik”, „Przewodnik Katolicki” czy „Królowa Apostołów”.

Do pierwszych czasopism katolickich istniejących u zarania II Rzeczypospolitej zaliczają się także tytuły wydawane przez uznawanego za prekursora katolickiej prasy polskiej bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Kapłan został beatyfikowany w 2005 r. wraz z innym pionierem czasopiśmiennictwa katolickiego w Polsce bł. ks. Bronisławem Markiewiczem, założycielem miesięcznika „Powściągliwość i Praca”.

Ksiądz Ignacy Kłopotowski, którego z ks. Markiewiczem łączyła ogromna pasja społecznikowska, już jako młody kapłan równolegle z działalnością charytatywną na rzecz najbiedniejszych i wykluczonych rozpoczął pracę wydawniczą. Początkowo drukował modlitewniki i broszury religijne. Po 1905 r. zaczął wydawać dziennik „Polak-Katolik”, tygodnik „Posiew” i miesięcznik „Dobra Służąca”, a po przeniesieniu do Warszawy jeszcze miesięcznik „Kółko Różańcowe” i pisemko dla dzieci „Anioł Stróż”.

W 1925 r. wznowił „Przegląd Katolicki”, a pod koniec życia rozpoczął wydawanie miesięcznika „Głos Kapłański”. Nie zrażał się kłopotami z carską cenzurą, za co był nawet skazany sądownie, trudnościami finansowymi i krytyką ze strony prasy liberalnej w wolnej Polsce.

Szacuje się, że wydał łącznie ok. 12 mln egzemplarzy książek i broszur religijnych! Wyprzedził swoją epokę, nie tylko głosząc tezy o potrzebie odpowiedzialności czytelników za katolicką prasę kilkadziesiąt lat przed Soborem Watykańskim II, ale również stwarzając pionierski model nowoczesnego koncernu wydawniczego, do którego należało wydawnictwo książkowe, kilka czasopism kierowanych do różnych grup odbiorców, drukarnie i sieć księgarni.

Założył też zgromadzenie zakonne Sióstr Loretanek, którego charyzmatem jest apostolstwo przez słowo drukowane. Zakonnice pomagały mu w pracy wydawniczej, a po jego śmierci same podjęły to dzieło i kontynuują je do dziś.

Błogosławiony ks. Kłopotowski przetarł niejako szlak kolejnym wizjonerom polskich mediów katolickich – św. o. dr. Maksymilianowi Marii Kolbemu oraz już w dobie współczesnej o. dr. Tadeuszowi Rydzykowi.

Święty na miarę czasów

Dokonania św. Maksymiliana niewątpliwie zdominowały świat katolickich mediów II Rzeczypospolitej. Wszystko zaczęło się jeszcze w czasie studiów w Rzymie, gdy w 1917 r. młody franciszkanin ujrzał na pl. św. Piotra świętokradczą manifestację włoskich masonów obchodzących 200-lecie istnienia. Poruszony bluźnierczymi hasłami wraz z sześcioma alumnami założył Rycerstwo Niepokalanej – Militia Immaculatae (MI) – w celu – jak to ujęto w statucie – „nawrócenia grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a najbardziej masonów oraz uświęcenia wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej”.

Aby utrzymywać kontakt z coraz liczniejszymi członkami Rycerstwa, o. Kolbe powołuje jego organ prasowy – „Rycerza Niepokalanej”, który rozpoczyna wydawać w 1922 roku w Grodnie, a od 1927 w Niepokalanowie, gdzie  zakłada ogromny klasztor – centrum medialno-ewangelizacyjne.

Początkowo „Rycerz Niepokalanej” ukazywał się w nakładzie 5 tys. egzemplarzy, w 1927 roku osiągnął 70 tys., a w latach 1938-1939 drukowano go w liczbie ok. 800 tys. egzemplarzy – każdy, kto należał do Rycerstwa (około 700 tys. osób), miał poczucie obowiązku czytania miesięcznika.  Jeśli był zbyt biedny, pisał do Niepokalanowa i otrzymywał pismo za darmo, nawet jeśli wiązało się to ze stratami dla wydawnictwa.

Gdy w 1939 r. wydano „Rycerza” w milionowym nakładzie, liczba darmowych numerów sięgała 100 tys. egzemplarzy. Obowiązywała zasada, że co nie zostało sprzedane, było rozdawane. Wspaniale rozwijające się dzieło Rycerstwa Niepokalanej w Polsce nie satysfakcjonowało w pełni o. Kolbego, którego zapał ewangelizacyjny sięgał skali globalnej.

– Są bowiem prawie dwa miliardy ludzi na świecie, a „Rycerz Niepokalanej” liczy obecnie tylko 750 tysięcy egzemplarzy.

Żeby zaś każda rodzina czytała czasopismo, czego oczywiście należy sobie życzyć, trzeba by wydawać dwieście milionów egzemplarzy – argumentował św. Maksymilian. Wcielał te plany w życie, m.in. przez 6 lat pracując na misjach w Japonii, gdzie wydawał „Rycerza Niepokalanej” w japońskiej wersji „Seibo no Kishi”.

Imponujący jest wkład o. Kolbego w rozwój katolickich mediów. Pod koniec lat 30. do druku setek tysięcy egzemplarzy wydawanej w Niepokalanowie prasy używane są już najnowocześniejsze maszyny rotacyjne o wydajności 76 tys. egzemplarzy na godzinę.

Święty Maksymilian stworzył doskonale funkcjonujący system kolportażu samochodowego, a w 1939 r. przymierzał się już do organizacji transportu lotniczego, wysyłając dwóch braci na kurs pilotażu. Plany te podobnie jak zamierzenia dotyczące produkcji filmowej i przymiarek do wprowadzenia telewizji przerwała II wojna światowa.

Ale o. Kolbe zdołał jeszcze w 1938 r. uruchomić ogólnopolskie radio. Nie dostał pozwolenia na tzw. radiofonię małej mocy, więc pokrył praktycznie obszar całego kraju zasięgiem radiostacji krótkofalowej o nazwie Stacja Polska 3 Radio Niepokalanów.

20 lat nieustannego rozwoju

Duża część niezwykle różnorodnej prasy katolickiej w okresie II Rzeczypospolitej kierowana była do ściśle określonych odbiorców i odpowiadała na artykułowane przez nich potrzeby. Swoje czasopisma wydawały kurie biskupie, niemal wszystkie zgromadzenia zakonne, przeróżne stowarzyszenia i bractwa kościelne, organizacje religijno-społeczne, a także co bardziej aktywne parafie.

Prawie każda z nich miała ambicje wydawania swojego większego czy mniejszego pisma. Było w nich bardzo dużo treści aktywizujących, wezwań do działań społecznych i przekazów silnie integrujących społeczność. Polacy chcieli jak najszybciej odrobić zapóźnienia z czasów zaborów, dorównać krajom wolnym, mogącym swobodnie się rozwijać. Towarzyszył temu ogromny entuzjazm budowania. Niestety, tę gęstą sieć inicjatyw i stowarzyszeń zniszczył komunizm i do dziś nie możemy tego odtworzyć.

W okresie międzywojennym istniała ogromna różnorodność pism adresowanych do poszczególnych grup społecznych i zawodowych. Inteligencja miała takie czasopisma jak np. „Prąd”, „Wiara i Życie” czy „Tygodnik Katolicki”.

Dla robotników, których chciano skonsolidować w organizacjach chrześcijańskiego ruchu robotniczego, wydawano „Front Pracy”, „Robotnika” czy „Pracownika Polskiego”, dla katolickich nauczycieli – pisma: „Nauczyciel Polski”, „Szkoła”, „Kwartalnik Pedagogiczny”.

Swoje magazyny miały stowarzyszenia charytatywno-opiekuńcze. Były pisma skierowane do elit poszczególnych formacji duchowo-społecznych. Osobne adresowano do różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży. Dla najmłodszych – m.in. „Mały Apostoł” czy „Orędowniczek”, dla młodzieży szkolnej – „Dziś i Jutro”, „Przyjaciel Młodzieży”, oraz dla studentów – „Młodzież katolicka” czy „Odrodzenie”.

Najwięcej tytułów wydawała Akcja Katolicka. Pod koniec lat 30., gdy liczyła już około miliona członków, drukowała 50 czasopism. Rolę koordynatora pełnił wychodzący od 1931 r. miesięcznik „Ruch Katolicki”. Do pism skierowanych do konkretnego odbiorcy i sformatowanych na jego potrzeby można również zaliczyć ok. 20 katolickich czasopism regionalnych i co najmniej 200 parafialnych. Wychodziły też pisma katolickie kierowane do mniejszości etnicznych, jak Ukraińców, Rosjan czy Białorusinów.

Jednocześnie następował szybki rozwój gazet i czasopism katolickich dla masowego odbiorcy i co ciekawe, czytelnictwo to lepiej rozwijało się na wsi niż w mieście, i to bardziej wśród chłopów i robotników niż wśród inteligencji.

Tak rodziła się kultura masowa, która rozwijała się w tym czasie w Europie. Ludzie ze wsi i z przedmieść niejako „dobijali się” do czytelnictwa przez prasę katolicką, która była bardziej dostępna i tańsza. Na tych masowych czasopismach wielu ludzi po prostu uczyło się czytania. Do całości organizacyjnego fenomenu prasy katolickiej okresu międzywojnia dochodzi jeszcze funkcjonująca od 1927 r.

Katolicka Agencja Prasowa obsługująca większość polskich periodyków, z wyjątkiem radykalnych pism socjalistycznych i liberalnych, i wydająca od 1930 r. swój biuletyn mający dotrzeć do szerokiego kręgu odbiorców. W 1930 r. KAP miała swoje agencje w Rzymie, Watykanie, Paryżu, Londynie, Brukseli, Kolonii, Jerozolimie, Münsterze, Budapeszcie, Fryburgu Szwajcarskim i Waszyngtonie oraz korespondentów we wszystkich diecezjach polskich.

Działalność prasowa Kościoła katolickiego w okresie międzywojennym rozwijała się znacznie bardziej dynamicznie niż prasa świecka. O tempie tego rozwoju świadczy fakt, że o ile w 1925 r. wydawanych było 75 czasopism katolickich, o tyle w latach 1936-1937 – jak podaje „Informator Kościoła Katolickiego w Polsce” – istniało 199 czasopism katolickich o łącznym jednorazowym nakładzie 2,4 mln egzemplarzy. W 1939 r. czasopisma katolickie stanowiły 27 proc. całości polskiego rynku prasowego.

Prasa katolicka miała ogromny wpływ na postawy Polaków. Według szacunków, jeden numer „Rycerza Niepokalanej” dochodził średnio do 10 osób, co przy nakładzie ok. 800 tys. egzemplarzy dawało potężne pole oddziaływania.

W okresie międzywojennym na licznych zjazdach katolickich powtarzano, że półkami dla książek i prasy katolickiej powinny być ludzkie ręce, a więc że tymi książkami i pismami należy się dzielić. To multiplikowało siłę ich oddziaływania. W czasopismach katolickich oprócz treści religijnych było także dużo wiedzy ogólnej, historii Polski, dlatego te pisma podnosiły świadomość nie tylko religijną, ale i ogólnospołeczną, propaństwową, bardzo umacniały tożsamość katolicką i narodową polską, a także więź wspólnotową na poziomie lokalnym.

Źródło: Adam Kruczek, Nasz Dziennik

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

AKTUALNOŚCI

ZUS - otwarte szkolenia, edukacja !

News image

Szanowni Państwo,Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wiele ciekawych przedsięwzięć, które są skierowane do szerokiego grona odbiorców. Za Państwa pośrednictwem chcielibyśmy dotrzeć...

Piątek, 8 Wrzesień 2017

Więcej...

70 rocznica urodzin bł.ks.Jerzego Popiełuszki - zaproszenie

News image

Fundacja im.Ks. Jerzego Popiełuszko "Dobro" wraz z najbliższą Rodziną Ks. Jerzego ,pragnął zaprosić wszystkich,którym bliska jest osoba Ks. Jerzego,...

Czwartek, 10 Sierpień 2017

Więcej...

Reiki

Reiki jako metoda leczenia ukazuje, jak bardzo człowiek jest skory pominąć pytanie o źródłopochodzenia wpływów duchowych, byleby tylko osiągnąć jeden...

Piątek, 4 Sierpień 2017

Więcej...

Tekst Ks. prof. dr hab. Marka Chmielewskiego z najnowszego numeru „Egzorcysty”

UzdrowienieNa kartach Pisma Świętego, a szczególnie w Ewangelii mamy liczne przykłady przywracania zdrowia ciała i duszy, nawet wskrzeszania do życia....

Piątek, 4 Sierpień 2017

Więcej...

ZAPROSZENIE

Szczęść Boże!W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w uroczystościach ku czci św. Maksymiliana MariiKolbego w 76. rocznicę Jego...

Piątek, 4 Sierpień 2017

Więcej...

Warszawskie murale powstańcze 2017

News image

Warszawskie murale powstańcze 2017 - fotoreportaż Roberta Łukaszewicza (KSD)

Wtorek, 1 Sierpień 2017

Więcej...

OTO POLSKA - współczesne malarstwo patriotyczne

News image

OTO POLSKA współczesne malarstwo patriotyczne Agnieszka Sakiewicz Prezes Oddziału Warszawskiego Związku Plastyków Artystów Rzeczypospolitej Polskiej Rok 2017 rozpoczęłam objęciem...

Wtorek, 1 Sierpień 2017

Więcej...

29.07.2017 g.19ta - AMICUS na Zoliborzu, Warszawa!!!

News image

Środa, 19 Lipiec 2017

Więcej...

Z listów do przyjaciół. I znajomych. Ameryka odkrywa duszę Europy

„Krwawe prześladowania chrześcijan prowadzone przez tzw. Państwo Islamskie (ISIS) mają znamiona zbrodni ludobójstwa. Uznanie na forum międzynarodowym ludobójczego charakteru działań ISIS pozwoli skutecznie...

Poniedziałek, 10 Lipiec 2017

Więcej...

USA - red.Witold Rosowski zaprasza na spotkanie z p.poseł Krystyną Pawłowicz !

News image

Piątek, 16 Czerwiec 2017

Więcej...

MUSICA SACRA POLONIAE SEMPER FIDELIS (II)

10 VI 2017    O staropolskiej muzyce sakralnej i jej arcydziełach z epoki  średniowiecza, renesansu, baroku i klasycyzmu. link...

Poniedziałek, 12 Czerwiec 2017

Więcej...

Podróż Prezydenta Andrzeja Dudy do Gruzji

News image

 Kilkudniowa podróż Prezydenta Andrzeja Dudy razem z Małżonką Agatą Kornhauser Dudą do Gruzji, w dn. 29-31 maja br., to niewątpliwie...

Niedziela, 4 Czerwiec 2017

Więcej...

XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Fundacji im. Brata Alberta - 18 maj 2017

News image

Czwartek, 18 Maj 2017

Więcej...

Msza polowa 21 maj 2017

News image

Czwartek, 18 Maj 2017

Więcej...

XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ETYKI MEDIÓW

News image

Podstawowym uwarunkowaniem komunikacji medialnej jest człowiek jako wolny i rozumny, osobowy podmiot. Media to ludzie, a tam, gdzie jest człowiek,...

Czwartek, 18 Maj 2017

Więcej...

Protest KSD ws. ataków na kapłanów

News image

PROTEST KSD ws. ataków na kapłanów Ludzie, którzy nauczyli się życia na koszt podatników, niezależnie, czy w strukturach władzy różnego...

Poniedziałek, 15 Maj 2017

Więcej...

Nowy portal centrum.media.pl. Polecamy.

News image

Powstał nowy portal centrum.media.pl. Serdecznie polecamy, nie tylko dlatego, że tu znajdziecie ciekawe felietony. Ten portal stworzyli młodzi polscy dziennikarze....

Piątek, 12 Maj 2017

Więcej...

"Kocham cię jak Irlandia" - 11.05, g.15,20 pr.1 TVP

News image

Uwaga  w dniu 11 maja o godz 15,20 w TVP Pr. 1 w Obserwatorze,  emisja filmu zrealizowanego w Irlandii dotyczącego...

Czwartek, 4 Maj 2017

Więcej...

film w tv Trwam - 8 i 9.05.2017 -„Konzentrationslager Flossenburg”

News image

„Antologia niemieckich obozów koncentracyjnych w Europie”   Film dokumentalny Czas 43,50 min Reżyseria – Leszek Ciechoński Zdjęcia -  Piotr Zarębski Montaż...

Środa, 3 Maj 2017

Więcej...

Cykl wykładów Marka Dyżewskiego - "Gdzie skarb nasz, tam serce nasze"

News image

Już w najbliszą sobotę 6 maja o godz. 16 w Domu Dziennikarza przy Foksal rozpocznie się kolejny cykl wykładów muzykologa...

Niedziela, 30 Kwiecień 2017

Więcej...

4.06 - Zakopane - konferencja "Góry, ludzie,wiara"

News image

Nazwa imprezy: Góry, Ludzie, Wiara #100-20-10; Konferencja Naukowa w roku jubileuszów (100-lecie Fatimy, 100-lecie śmierci Brata Alberta, 20-lecie pobytu JPII...

Poniedziałek, 24 Kwiecień 2017

Więcej...

25.05, 19.oo - Msza św. dziękczynna za ks. Drozdka SAC

News image

25 maja 2007r., po długiej chorobie odszedł do „Domu Ojca” Ks. Mirosław Drozdek – pallotyn. Przeżył 65 lat, w...

Poniedziałek, 24 Kwiecień 2017

Więcej...

Bieg na 800 m - by uratować życie !

News image

  Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów – Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa w Stadnikach. · Stadniki, Województwo małopolskie ·  Już jest! Zapowiadany, pełen inspiracji...

Sobota, 22 Kwiecień 2017

Więcej...

Wielkanoc 2017 - dla całego KSD

News image

Błogosławionych, pogodnych Świąt Zmartwychwstania, aby przyniosły Wam nową moc wiary, nadziei i miłości -         życzy Katolickie...

Piątek, 14 Kwiecień 2017

Więcej...

Smoleńsk – Polska pamięta!

News image

W 7. rocznicę Smoleńskiej Tragedii, Polska znów na chwile przystanęła na modlitwie i wspomnieniach. Oddaliśmy hołd wszystkim tym, którzy 10...

Piątek, 14 Kwiecień 2017

Więcej...

Niedziela Palmowa w Częstochowie – homilia abp. Wacława Depo

News image

W Niedzielę Palmową abp Wacław Depo, metropolita częstochowski przewodniczył Mszy Świętej w bazylice archikatedralnej sprawowanej dla młodych w związku z...

Wtorek, 11 Kwiecień 2017

Więcej...

Sprostowanie Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego z dnia 31 marca 2017 r.

News image

Sprostowanie Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego z dnia 31 marca 2017 r.                 w sprawie Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów                  Katolickie...

Sobota, 1 Kwiecień 2017

Więcej...

Jubileusz częstochowskiego Kościoła w obiektywie Krzysztofa Wierusa.

News image

Jubileusz częstochowskiego Kościoła w obiektywie Krzysztofa Wierusa.           Wśród diecezji i metropolii, świętujących swe „narodziny” przed ćwierćwieczem, była również archidiecezja...

Środa, 29 Marzec 2017

Więcej...

Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów

News image

  Międzynarodowemu Katolickiemu Festiwalowi Filmów i Multimediów, od 1986 r. przyświecają słowa, zaczerpnięte od św. Maksymiliana Marii Kolbe: "Zdobyć...

Wtorek, 28 Marzec 2017

Więcej...

misterium wielkopostne pt. DRZEWO PRZENAJSZLACHETNIEJSZE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA misterium wielkopostne pt. DRZEWO PRZENAJSZLACHETNIEJSZE W żadnym lesie takie nie jest, jedno na którym sam Bóg jest......

Niedziela, 26 Marzec 2017

Więcej...

Dziesięć prostych słów

News image

Każdy ma swój styl, swoje upodobania muzyczne. Ma też swoją historię. Artyści -  muzycy, wokaliści, kompozytorzy,  poeci. Zainspirował ich...

Sobota, 25 Marzec 2017

Więcej...

Koncert pasyjny

News image

 

Piątek, 24 Marzec 2017

Więcej...

Premiera albumu muzycznego „Dekalog” już 24 marca!

News image

To projekt podjęty wspólnie ze Stowarzyszeniem Papieskim „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Poza promocją wartości, jakie niosą ze sobą przykazania,...

Piątek, 24 Marzec 2017

Więcej...

zaproszenie do PASTy 23.03.2017 do kina PAST

News image

Środa, 22 Marzec 2017

Więcej...

ZAPROSZENIE Z KRAKOWA

4xP: Profesjonalizm, Pieniądz, Pasja i Pan Bóg – czyli jak to poukładać?   Ile w tym miesiącu zarobiłeś? Myślisz, że...

Wtorek, 21 Marzec 2017

Więcej...

Więcej w: Aktualności


PUBLICYSTYKA

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Zdziwienia zdziwieniami

Tak Kolego, dziwienie się nie musi być czymś infantylnym. Skoro człek w … pewnym wieku nie ustaje w zdumieniach, to...

Niedziela, 17 Wrzesień 2017

Więcej...

Oświadczenie - dot. red.Klaudiusza Pobudzina, p.o.dyr.TAI TVPs.a.

News image

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY ASSOCIATION CATHOLIQUE DES JOURNALISTES  www.ksd.media.pl    Warszawa, dn. 7.09.2017r.   Oświadczenie     W związku z bardzo licznymi...

Czwartek, 7 Wrzesień 2017

Więcej...

Ogólnopolska Konferencja Kultury - w cieniu realiów ?

News image

  Konferencja urzędników?      Zdumiewający status ma  - ogłoszona niezwykle dyskretnie – tzw, Ogólnopolska Konferencja Kultury,pod egidą MKS iDN....

Wtorek, 5 Wrzesień 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Instalacja w procesie

Fatima 1917. I wojna światowa już trzeci rok zbiera niesamowicie krwawe żniwo. Matka Boża ostrzega, że jeżeli ludzie nie przestaną...

Niedziela, 3 Wrzesień 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Okrzyki z Mordoru i czy warto być agentem

Od razu wyjaśniam, że pierwsza część tytułu to jeno kondensat opisu lęków pewnego środowiska mordowanego przez pisowskich siepaczy, tudzież pewnej...

Poniedziałek, 28 Sierpień 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Korniki i pożytki z oprysków

Całe szczęście, że przynajmniej w dramacie korników białowieszczańskich okazałeś przytomność. To świadczy, że lewacki hałas niekoniecznie musi obezwładniać wszystkich byłych...

Sobota, 19 Sierpień 2017

Więcej...

z cyklu: Spod Jasnej Góry/2/ - „Ale chroń mnie, Panie, od pogardy. Przed nienawiścią strzeż mnie, Bo

News image

                                                        z cyklu: Listy spod Jasnej Góry [ 2]            Lektura wpisów internetowych z dni ostatnich jest porażająca....

Czwartek, 17 Sierpień 2017

Więcej...

spod Jasnej Góry...15 sierpnia 2017r.

News image

  ...z mego okna, w Częstochowie...          Myślę sobie o tej mojej kochanej Polsce,  a w głowie brzmią pytania: Czy...

Poniedziałek, 14 Sierpień 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki - Z listów do przyjaciół. I znajomych. Jeszcze raz o Powstaniu Warszawskim

Skoro na mój tekst „Pamięć o Powstaniu Warszawskim musi trwać”* zareagowałaś nerwowo czemuś, i jakoś… nieadekwatnie wobec faktów, wobec tego...

Poniedziałek, 7 Sierpień 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Kody dostępu

Z głębi aktualnych instrukcji totalnej opozycji wydobywa się bojowe hasło „Precz z komuną!”, ale i dramatyczne indywidualne przeczucia: Będę siedzieć...

Poniedziałek, 31 Lipiec 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki - Z listów do przyjaciół. I znajomych. Drogi i bezdroża natchnień

Na pytanie o ocenę ruchu Prezydenta w sprawie KRS - mimo Twojej kpiącej zaczepki, iż jest - jak ongiś p....

Poniedziałek, 24 Lipiec 2017

Więcej...

APEL POLONII W USA I KANADZIE DO PREZYDENTA RP

News image

24.07.2017r. Nowy Jork, USA 3 razy TAK!!! Szanowny Panie Prezydencie. Jako zahartowani w walce o wolną i sprawiedliwą Polskę działacze...

Poniedziałek, 24 Lipiec 2017

Więcej...

Do Koleżanek i Kolegów dziennikarzy, wobec haniebnych awantur w Sejmie RP

News image

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY                                                                                      Łukta, 20. 07.2017 . r.            ...

Piątek, 21 Lipiec 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Gorączki (nie)polityczne

Trawi nas bieżączka. A oddziałki postępu szczególna. Czy z przeczuć zamieszania przy kasie i konieczności rozliczenia się z przedwakacyjnych zadań......

Piątek, 21 Lipiec 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Lewe hufce

Lewość - szeroko rozumiana - to hufce ciągłej walki: O pokój, o sprawiedliwość, z zacofaniem (szczególnie z Wiarą i Kościołem...

Poniedziałek, 17 Lipiec 2017

Więcej...

PPP - warto wiedzieć ! debiut kol.z Olsztyna, koło KSD

News image

Partnerstwo publiczno-prywatne czyli studnia bez dna dla wybranych.   Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to skuteczna metoda prywatyzacji majątku komunalnego i wyprowadzania...

Wtorek, 11 Lipiec 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Ameryka odkrywa duszę Europy

Rozwijaniem ważnego wskazania prezydenta  Donalda Trumpa, iż „Polska jest duszą Europy” nie będę cię męczył, ponieważ dla was lewaków dusza...

Sobota, 8 Lipiec 2017

Więcej...

"...święto patriotyzmu" - reż. Witold Rosowski, KSD, z USA

News image

Festyn przyjaźni, święto patriotyzmu.   Tak właśnie można by opisać wizytę w Polsce Preydenta Donalda Trumpa. Przyjazd amerykańskiego Preydenta do...

Piątek, 7 Lipiec 2017

Więcej...

Dlaczego możliwe są lewackie ataki na polskich kapłanów - Anna Dąbrowska, KSD

News image

Subiektywnie Na oczach milionów Polaków eroposłanka Róża Thun dokonała politycznego harakiri. Kłamstwo, cynizm, drwina i bezczelność tej pani, wystarczającym są...

Poniedziałek, 3 Lipiec 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Czkawki lewizny

W poprzednim liście obiecałem Ci rychłe ustosunkowanie się do zaległości, ale jeszcze niech poczekają. Do bram rzeczywistości dowlokły się bowiem...

Niedziela, 2 Lipiec 2017

Więcej...

LIDL - NON POSSUMUS! katolik nie kupuje w Lidlu...

News image

Konieczne głośne                  Należące do niemieckiej sieci Lidl Stiftung & Co. KG sklepy promowały cukier, wykorzystując...

Sobota, 1 Lipiec 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Ekspresje zapartych

Nie zmuszaj mnie do łapania aktualności za ogonki. Od tego są inni, młodsi biegacze. A kiedy nie staje się do...

Niedziela, 25 Czerwiec 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki- Z listów do przyjaciół. I znajomych. Zwichnięta wolność

„Polskość i katolicyzm działają na tych ludzi jak hostia na opętanych. Zaczynają wrzeszczeć, wyć zapluwać się” –„To przedstawienie złych ludzi...

Poniedziałek, 19 Czerwiec 2017

Więcej...

Czy ks. Sowie wolno...więcej...? tekst z "WG"

News image

  z Warszawskiej Gazety, 9.06.2017r. CZY KSIĘDZU SOWIE WOLNO WIĘCEJ?09 Cze 2017    Nikt chyba nie miał wątpliwości, jakie są...

Wtorek, 13 Czerwiec 2017

Więcej...

ks. Wojciech Sadłoń do Rady m.st.Warszawy - błąd sumień ?

News image

 Warszawa, 12 czerwca 2017 r   Przewodnicząca Komisji Stypendialnej  Stypendiów Rady m.st. Warszawy Ewa Masny-Askanas    Rada m. st....

Poniedziałek, 12 Czerwiec 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Męczennicy normalności

Już rozumiem Twoją powściągliwość co do konkretów. Wszak - jak widać po Przyjaciołach (u) Sowy – niczego nie można być...

Niedziela, 11 Czerwiec 2017

Więcej...

Nagroda KSD dla młodych dokumentalistek. I-y Konkurs na etiudę filmową w WSKMiS w Toruniu.

News image

Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu Nagroda KSD dla młodych dokumentalistek. I-y Konkurs na etiudę filmową w WSKMiS...

Niedziela, 4 Czerwiec 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Niepolityczne kombinowanie

W poprzednim liście prosiłem, abyś wyjaśnił swoimi słowami działania niektórych tzw. polityków. Pytałem: „Skoro polityka >to roztropne działanie dla dobra...

Niedziela, 4 Czerwiec 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Chórki częściowo masowe

O ludziach obecnej opozycji już Ci pisałem, dzieląc się narastającym podejrzeniem, iż w istocie jest tam mnóstwo agentów i agentek...

Niedziela, 28 Maj 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki- Z listów do przyjaciół. I znajomych. „Charyzmatyczna” pustka

Kolego, coraz bardziej przekonywany jestem powszechnie dostępnymi znakami do spiskowej teorii i praktyki rzeczywistości. Tutejszej. Chociaż nie tylko.

Niedziela, 21 Maj 2017

Więcej...

Doradca Prezydenta Trumpa w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II

News image

Doradca Prezydenta Trumpa w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II                   11 maja br. w Muzeum Monet i Medali...

Wtorek, 16 Maj 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Cienie Mordoru z postępowymi Różami.

Przeżywamy stulecie pierwszych Objawień w Portugalii. Niechaj antidotum na zanik ducha, wiedzy i wyobraźni będzie pamięć o Fatimie. I nie...

Sobota, 13 Maj 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Mentalność pokwitowa

Może z pokwitowania, może z przekwitania... Przekwitania fizycznego, mentalnego, ideologicznego, finansowego… Różne alibi ma rozum odchodzący od dyscypliny, wiedzą i...

Poniedziałek, 8 Maj 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Umiarkowana lojalność

Twój guru z wiodącej lewiznę gazety, w znanym stylu obrzydza obecny rząd i p. Kaczyńskiego, waląc nawet „bolszewią”.

Poniedziałek, 1 Maj 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Fikołki rozumu

Kolego, w marcu wznoszone były szczególne modły o trzeźwość narodu. Ale - sądząc po zachowaniu waszych „polityków” - jakby zostały...

Poniedziałek, 24 Kwiecień 2017

Więcej...

Anty-Katyń - bierność wokół !

News image

  Bierność wokół anty-Katynia Już od ponad dwudziestu lat, kolejne rocznice tzw. zbrodni katyńskiej spotykają się z propagandową reakcją Kremla...

Niedziela, 23 Kwiecień 2017

Więcej...

O przesłaniu bł Jerzego, w dniu Jego imienin, przypomina świadek w procesie beatyfikacyjnym"

News image

Wiosna, 2017 r. Przesłanie ( fragment.)  Cóż - pomijając wątki kryminalne, które mogą się jeszcze różnie rozwinąć - trzeba...

Niedziela, 23 Kwiecień 2017

Więcej...

Język wiary... dla KSD adw.Andrzej Litwak

§+   Język wiary - językiem miłości Ci, którzy powołują się na katolicyzm,  –wiedzą, że wiara i manifestowanie religijności nie...

Piątek, 21 Kwiecień 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Tradycja rozumu

Pewnie byłeś po „świeconkę”. Tradycja. No to niech funkcjonuje również „tradycja” używania rozumu przez homo sapiens.

Poniedziałek, 17 Kwiecień 2017

Więcej...

Chwała i szansa

Po ofierze cierpienia i śmierci Wielkiego Piątku,po ciszy Wielkiej Soboty,przychodzi wszak Wielka Niedziela.I chwała Zmartwychwstania. Z szansą dla wszystkich.

Sobota, 15 Kwiecień 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. Pustostany

Pamiętasz, kiedyś modne były widowiska „Światło i dźwięk”. Wtedy, przed laty, wyszła mi  taka diagnoza dziania się w postępowych scenariuszach:...

Sobota, 8 Kwiecień 2017

Więcej...

Krzysztof Nagrodzki – Z listów do przyjaciół. I znajomych. „Bule” postępu

Przyznaję - nie macie łatwo. Ze względu na przywiązanie (czy uwiązanie). Śledzę z poświęceniem wiadomości w waszych oglądowniach i dlatego...

Sobota, 8 Kwiecień 2017

Więcej...

Logowanie


Testament Ojca Mariana

ewangelia zycia

tvnp fides et ratio

gazeta_obywatelska

solidarni

KSD RSS

feed-image KSD

Wykłady dr Wandy

wanda poltawska

IX konferencja KSD w Łodzi

Publicystyka

Teraz gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 117 gości 

Razem.tv